ERASMUS +

Projekty SPŠ elektrotechnickej v Prešove

Čo je Erasmus+ ?

Čo je ERASMUS+ ?

Erasmus+ je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014-2020.

Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a mládeže.

Projekty SPŠE Prešov

Projekty SPŠE Prešov

Posledné projekty

3D Aids for Handicapped Children (3DAH)

Cieľom projektu je medzinárodná spolupráca pri návrhu pomôcok pre handicapované deti. Do projektu sú zapojené tri partnerské školy – SPŠE a VOŠ Pardubice (ČR), Fenix kultur och kunskaps centrum Vaggeryd (Švédsko) a SPŠE Prešov (SR). Počas trvania projektu sú naplánované tri mobility do partnerských krajín, kde sa uskutočnia vyučovacie a vzdelávacie aktivity s cieľom zdokonaliť sa v oblasti 3D modelovania a 3D tlače. Výstupom projektu sú hotové pomôcky pre rehabilitáciu handicapovaných, na trénovanie motoriky a pod., ktoré budú odovzdané vytypovaným liečebniam.

Články:

Projekt 3DAH - mobilita vo Švédsku

Od 1.9.2018 je naša škola zapojená v rámci programu Erasmus+ do projektu 3DAH - 3D printed aids for handicapped children spolu s českou SPŠE a VoŠ Pardubice a švédskou školou Fenix kultur och kunskapcentrum Vaggeryd. Poslaním projektu je vyrobiť pomôcky pre handicapované deti s využitím 3D tlače. Pomôcky by mali slúžiť na rehabilitáciu, precvičovanie svalov rúk a nôh, ale aj na uľahčenie a spríjemnenie života handicapovaných.

V tomto projekte sú naplánované tri mobility. Prvá mobilita sa konala vo Švédsku, v mestečku Vaggeryd. Mobility sa zúčastnili študenti 3.C triedy - P. Brindza, M. Klamár, M. Kocúr, M. Kľučár, M. Samseli, R. Hudák s pedagogickým doprovodom - Ing. J. Macejom a Ing. Martinom Ambrozym. Na miestnej škole sa v dňoch 1.4. až 5.4.2019 konali školiace aktivity zamerané hlavne na využitie CAD programov na účely 3D modelovania. Počas mobility študenti navrhovali v programe SolidWorks jednoduché zariadenie na precvičovanie motoriky rúk - labirynt s guľôčkou. Úlohou cvičiaceho je nakláňaním dosky pomocou rúk premiestniť guľôčku v labirynte do cieľa v strede dosky.

Vzniklo niekoľko verzií zariadenia a na konci mobility bol vytlačený na 3D tlačiarni jeden prototyp. Okrem verzie zariadenia na precvičovanie rúk sa navrhovala aj verzia na precvičovanie nôh. Cvičiaci by sa mal nohami postaviť na balansujúcu dosku na ktorej povrchu je vyrobená drážka. Balansovaním na doske sa cvičiaci snaží dostať loptičku po drážke do cieľa v strede dosky. Pri tomto rehabilitačnom zariadení sa uvažuje výroba z dreva pomocou CNC frézy.

V čase mimo vyučovacích aktivít študenti zapojených krajín prezentovali svoje krajiny, zvyky, kultúru a pripravili si jazykové okienka so základnými slovami a slovnými frázami. Nechýbali ani spoločné športové aktivity, spoznávanie okolia školy a prírody. Zmyslom mobilít nie je len vzdelávanie po odbornej stránke, ale aj zlepšovanie jazykových zručností, hlavne komunikácie v anglickom jazyku, zlepšovanie prezentačných zručností a v neposlednom rade aj kultúrne obohacovanie a budovanie priateľstiev na medzinárodnej úrovni.

Ďalšia mobilita projektu 3DAH je naplánovaná na jeseň roku 2019 a bude sa konať u nás, na SPŠE Prešov. Pre hostí budú pripravené opäť vzdelávacie aktivity, cieľom ktorých bude vytvoriť prototypy ďalších rehabilitačných pomôcok. Posledná mobilita je naplánovaná na jar roku 2020 a prebehne na partnerskej škole SPŠE a VoŠ Pardubice, kde dôjde k finalizovaniu výstupov projektu. Vyladenie finálnych podôb pomôcok sa bude vykonávať v spolupráci s lekármi a zdravotnými sestrami z Hamzovej léčebny v Česku. Plány na výrobu pomôcok budú zverejnené na webstránke projektu, ktorá vznikne počas projektu. Niekoľko vyrobených pomôcok bude darovaných ústavom, kde budú reálne plniť svoj účel, a teda pomáhať pri rehabilitácii prevažne detských pacientov.

Ing. Jozef Macej

Projekt je financovaný s podporou Európskej Komisie. Európska komisia a ani národná agentúra nezodpovedajú za použité informácie.

Návrat na projekty

Vzdelávanie o medzinárodných normách v oblasti odborného vzdelávania a vzdelávanie pre podporu trhu /ISTRA/

Hlavné ciele dvojročnej spolupráce boli zamerané: na vývoj a testovanie výučbových materiálov pre tréning OVP a celý projekt bol zameraný na oboznámenie sa s vývojom a pilotovaním dvoch široko použiteľných radách noriem (ISO / IEC 27000 - Štandardy pre systém riadenia bezpečnosti informácií a ISO 31000 Normy pre systémy riadenia rizík) a na detailnú prípravu ich školenia a výučby učiteľov a študentov. Projekt bol zameraný na získanie znalostí, vedomostí a zručností o využití a výhodách noriem, strategického významu štandardizácie pre podnikanie a konkurencieschopnosti Európy, ako aj implementácia štandardov v podnikoch a na školách.

Články:

ÚVODNÉ STRETNUTIE ISTRA 16. – 17. november 2016

Hostiteľom úvodného stretnutia bol Bulharský inštitút pre normalizáciu (BDS) v Sofii, hlavnom meste Bulharska. Na danom stretnutí bol schválený program rokovania všetkými zúčastnenými stranami. Pracovných zasadnutí sa zúčastnilo všetkých 17 účastníkov zo všetkých organizácií podieľajúcich sa na projekte. Úvodného zasadnutia sa zúčastnil aj pán Yasen Spasov, expert na Erasmus+ z Bulharskej národnej agentúry (HRDC), ktorý je zároveň zodpovedný za monitorovanie projektu ISTRA.

Po úvodnej prezentácii všetkých organizácií a škôl zapojených do projektu koordinátor projektu Yanislav Zhelev podal krátky prehľad o projekte a podrobne popísal všetky tri plánované výstupy. Petar Lozev z BDS predstavil podstatu ISO 31000 a Ingars Pilmanis zo SAMC následne informoval všetkých partnerov projektu o ISO 27 000.

Druhý deň stretnutia zúčastnení intenzívne diskutovali o podrobnom plánovaní konkrétnych úloh pre každého partnera pre prvý rok realizácie projektu. Zároveň boli prediskutované a nastavené podmienky pre vypracovanie záverečných verzií výstupov projektu. Účastníci sa dohodli na 2. osobnom stretnutí partnerov projektu, ktoré sa uskutoční 30. mája 2017 v lotyšskej Rige.

ZÁVEREČNÉ STRETNUTIE ISTRA - KONFERENCIA 04. septembra 2018

Hostiteľom záverečného stretnutia bola bulharská Burgas Free University, BFU v Burgase. Záverečná konferencia sa konala vo veľmi príjemnej a priateľskej atmosfére. Program stretnutia bol zameraný na zhodnotenie cieľov, úloh, prác, činností a výsledkov jednotlivých partnerov v danom projekte, ktoré boli prezentované formou prezentácií a diskusií.

Na danom stretnutí boli určené aj záverečné úlohy a ciele vyplývajúce s ukončením prác v danom projekte. Všetky zúčastnené krajiny vyjadrili svoje presvedčenia v prípadnej možnej ďalšej medzinárodnej spolupráci. Súčasťou stretnutia bolo aj slávnostné odovzdávanie certifikátov pre učiteľov a študentov, ktorí sa zúčastnili školenia v oblasti Noriem ISO 27 000 a ISO 31 000. Dané certifikáty pre úspešných absolventov - pedagógov a študentov, ktorí sa zúčastnili daného školenia si prevzali jednotlivé inštitúcie podieľajúce sa na projekte.

Všetci partneri projektu sa na záver konferencie stali súčasťou oficiálneho otvorenia obnovenej počítačovej miestnosti BFU, ktorá je určená pre študentov danej univerzity a je venovaná novinkám vo výučbe IT a programovania. Spoločná večera všetkých partnerov v burgaskom prístave sa niesla vo veľmi príjemnej atmosfére, kde sa diskutovalo a spomínalo.... Každý partner si odniesol z danej dvojročnej spolupráce nielen nové vedomosti a poznatky, ale aj nových priateľov, nezabudnuteľné chvíle a zážitky.

Ing. Vladimíra Pastirová

Projekt je financovaný s podporou Európskej Komisie. Európska komisia a ani národná agentúra nezodpovedajú za použité informácie.

Návrat na projekty

3D Techniques

Projekt je zameraný na 3D tlač a využitie 3D tlače pri tvorbe učebných pomôcok. Do projektu sú okrem SPŠE Prešov zapojené aj partnerské školy z Pardubíc - SPŠE a VOŠ Pardubice, a Švédska - Fenix Kultur- och Kunskapscentrum Vaggeryd. Výsledkom projektu by mali byť navrhnuté školské učebné pomôcky, ktoré budú voľne dostupné na internetovej stránke projektu. Učitelia a žiaci si môžu tieto učebné pomôcky vo forme 3D modelov stiahnuť, pomocou 3D tlačiarne vytlačiť a podľa návodu poskladať. Okrem učebných pomôcok v rámci projektu vzniknú návody na stavbu a používanie 3D tlačiarne. Ďalším cieľom projektu je vzájomná výmena skúseností medzi učiteľmi a žiakmi z rôznych krajín, spoznávanie miestnej krajiny a kultúry. Pre dosiahnutie vytýčených cieľov boli zatiaľ zrealizované dve vzdelávacie/vyučovacie/školiace aktivity. Prvá aktivita sa konala vo Švédskom meste Vaggeryd, na škole Fenix, v dňoch 12.12. až 16.12.2016. Táto aktivita bola zameraná hlavne na možnosti 3D modelovania za účelom vytvorenia 3D objektu pre 3D tlač. Nasledujúca aktivita sa odohrala v dňoch 13.3. až 17.3.2017 na SPŠE Prešov, ktorej hlavným cieľom bolo skonštruovať a oživiť 3D tlačiareň. Ďalšie vzdelávacie/vyučovacie/školiace sú plánované v decembri 2017, opäť vo Švédskom meste Vaggeryd, a v marci 2018, v Českých Pardubiciach. Cieľom týchto aktivít by malo byť dokončenie navrhnutých učebných pomôcok a ich publikovanie na internetovej stránke projektu.

Odkazy súvisiace s projektom:

Webová stránka projektu: http://3dtechniques.eu/

Video z pobytu vo Švédsku:
Ukážka učebnej pomôcky na elektrotechniku vyrobenej pomocou 3D tlače:
Reportáž RTVS o projekte 3DT:

Projekt je financovaný s podporou Európskej Komisie. Európska komisia a ani národná agentúra nezodpovedajú za použité informácie.

Návrat na projekty

Educating for life, educate for practice (ELEP)

Stredná priemyselná škola elektrotechnická sa v rámci Výzvy na predloženie žiadosti o grant 2016, Kľúčová akcia 1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy (KA1) úspešne zapojila do projektu Erasmus + pod názvom Educating for life, educate for practice (ELEP). Projektu sa zúčastnuje 5 tried 3. ročníka v týchto turnusoch:

Každého z týchto turnusov sa zúčastňuje 15 študentov z danej triedy s dvoma profesormi školy, ktorí zabezpečujú výučbu v daných triedach. Spolu teda 75 študentov a 10 pedagógov.

EÚ poskytne finančné krytie na projekt v sume 206 698,- €, ktoré pokryje cestovné náklady vo výške 26 265,- €, podporu jednotlivcov vo výške 154 183,- € a podporu organizácie 26 250,- €.

Odkazy súvisiace s projektom:


1. turnus - ELEKTROTECHNIKA oblasť priemyselnej informatiky (III. C) , Braga, Portugalsko
Braga 1
Braga 2
Braga 3
Braga 4
2. turnus - ELEKTROTECHNIKA oblasť počítačových systémov (III. B), Malaga, Španielsko
Malaga 1
Malaga 2
Malaga 3
3. turnus - ELEKTROTECHNIKA oblasť elektroenergetiky (III. A), Dublin, Írsko
Dublin 1
Dublin 2
Dublin 3
Dublin 4
4. turnus - INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE (III. SB), Bournemouth, Veľká Británia
Bournemouth 1
Bournemouth 2
Bournemouth 3
Bournemouth 4
5. turnus - TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY V ELEKTROTECHNIKE (III. F), Sofia, Bulharsko
Sofia 1
Sofia 2
Sofia 3

Projekt je financovaný s podporou Európskej Komisie. Európska komisia a ani národná agentúra nezodpovedajú za použité informácie.

Návrat na projekty