ERASMUS +

Projekty SPŠ elektrotechnickej v Prešove

Čo je Erasmus+ ?

Čo je ERASMUS+ ?

Erasmus+ je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014-2020.

Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a mládeže.

Projekty SPŠE Prešov

Projekty SPŠE Prešov

Posledné projekty

3D Techniques

Projekt je zameraný na 3D tlač a využitie 3D tlače pri tvorbe učebných pomôcok. Do projektu sú okrem SPŠE Prešov zapojené aj partnerské školy z Pardubíc - SPŠE a VOŠ Pardubice, a Švédska - Fenix Kultur- och Kunskapscentrum Vaggeryd. Výsledkom projektu by mali byť navrhnuté školské učebné pomôcky, ktoré budú voľne dostupné na internetovej stránke projektu. Učitelia a žiaci si môžu tieto učebné pomôcky vo forme 3D modelov stiahnuť, pomocou 3D tlačiarne vytlačiť a podľa návodu poskladať. Okrem učebných pomôcok v rámci projektu vzniknú návody na stavbu a používanie 3D tlačiarne. Ďalším cieľom projektu je vzájomná výmena skúseností medzi učiteľmi a žiakmi z rôznych krajín, spoznávanie miestnej krajiny a kultúry. Pre dosiahnutie vytýčených cieľov boli zatiaľ zrealizované dve vzdelávacie/vyučovacie/školiace aktivity. Prvá aktivita sa konala vo Švédskom meste Vaggeryd, na škole Fenix, v dňoch 12.12. až 16.12.2016. Táto aktivita bola zameraná hlavne na možnosti 3D modelovania za účelom vytvorenia 3D objektu pre 3D tlač. Nasledujúca aktivita sa odohrala v dňoch 13.3. až 17.3.2017 na SPŠE Prešov, ktorej hlavným cieľom bolo skonštruovať a oživiť 3D tlačiareň. Ďalšie vzdelávacie/vyučovacie/školiace sú plánované v decembri 2017, opäť vo Švédskom meste Vaggeryd, a v marci 2018, v Českých Pardubiciach. Cieľom týchto aktivít by malo byť dokončenie navrhnutých učebných pomôcok a ich publikovanie na internetovej stránke projektu.

Odkazy súvisiace s projektom:

Webová stránka projektu: http://3dtechniques.eu/

Video z pobytu vo Švédsku:
Ukážka učebnej pomôcky na elektrotechniku vyrobenej pomocou 3D tlače:
Reportáž RTVS o projekte 3DT:

Projekt je financovaný s podporou Európskej Komisie. Európska komisia a ani národná agentúra nezodpovedajú za použité informácie.

Návrat na projekty